Algemene voorwaarden Happy Pixel - by Tessa Meynen Fotografie

Algemene voorwaarden
________________________________________

Identiteit van de ondernemer

Tessa Meynen, Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie
Tielendijk 93
2300 Turnhout
info@tessameynen.be
+32 494 92 32 79
BTW nummer BE 0700 916 159

Algemene bepalingen
De e-commerce website van Tessa Meynen Fotografie, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Tielendijk 93, 2300 Turnhout, BTW BE 0700 916 159 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst via de Webshop van Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie tussen enerzijds de verkoper, Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie, en anderzijds de koper.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie en op alle artikelen op de webshop van Happy Pixel. Het plaatsen van een bestelling op de webshop van Happy Pixel geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de voorwaarden van Happy Pixel te kennen en te aanvaarden. Happy Pixel stelt de tekst van deze voorwaarden steeds ter beschikking op de Webshop.
Bij elke bestelling zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Van één of meer bepalingen in deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de koper eventueel hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie is ingestemd.
Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers van de webshop. De nieuwe voorwaarden zullen dan gelden vanaf de dag van wijziging. Het verder gebruik van de webshop zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Prijs
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, er wordt dus geen BTW aangerekend. De prijzen vermeld op de webshop zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend bij het afronden van de bestelling. De juiste tarieven zijn weergegeven in de webshop.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie niet.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, personalisatiemogelijkheden, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail: info@tessameynen.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen
Een product aankopen doet u door het eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Wanneer u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u inloggen of registreren door uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens in te voeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen. Wanneer de bestelling is geplaats, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is.
De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten en verklaart hierbij toestemming te hebben van de ontwerper/auteur de tekst en/of geleverde beelden te mogen reproduceren. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten. De kwaliteit van de personalisatie is afhankelijk van de aangeleverde bestanden. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie kan van een onscherpe afbeelding geen scherpe druk maken. De koper blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste bestanden.
Wanneer de koper een product op maat laat maken, stuurt Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie voorafgaand aan de verzending steeds een foto ter goedkeuring door. De koper aanvaardt dat het goedkeuren van deze foto impliceert dat hij voor dat welbepaalde, op maat gemaakte product niet langer beroep kan doen op zijn herroepingsrecht.

De overeenkomst
Alle offertes opgesteld door Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie zijn vrijblijvend. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd werd, of nadat Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie met de uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerd orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Wilt u nog iets toevoegen of wijzigen aan uw bestelling, neem dan contact op met Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie. Wijzigingen kunnen enkel als de uitvoering nog niet gestart is.
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie wanneer Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie de bevestiging ontvangt van uw bestelling op haar website. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden.
In het kader van de verkoop op afstand aan de consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de ondernemer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering

Herroepingsrecht
De koper beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 WER. Op basis van het herroepingsrecht kan de koper binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De koper is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie hoort uiteraard wel graag jouw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Indien de koper zijn herroepingsrecht inroept in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, moet hij de goederen in ongebruikte en onbeschadigde toestand en in originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie, Tielendijk 93, 2300 Turnhout. Dit geldt voor alle niet gepersonaliseerde producten. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie zal het werkelijk betaalde bedrag voor het product binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen. De kosten die Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie maakte voor het verzenden worden uiteraard niet terugbetaald.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie (info@tessameynen.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

UITZONDERINGEN op het herroepingsrecht
Producten die specifiek voor de koper ontworpen zijn (gepersonaliseerde items) worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Producten waarop – op uitdrukkelijk verzoek van de Consument – een bepaalde vermelding (bijv. een naam en of afbeelding) is aangebracht.
Wanneer de koper een product op maat laat maken met een afbeelding in verwerkt, stuurt Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie voorafgaand aan de verzending steeds een foto ter goedkeuring door. De koper aanvaardt dat het goedkeuren van deze foto impliceert dat hij voor dat welbepaalde, op maat gemaakte product niet langer beroep kan doen op zijn herroepingsrecht.

Betaling
Een bestelling via de webshop kan via Bancontact, credit card of Paypal worden betaald: Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of aanpassen.

Levering en leveringstijd
Alle producten worden handgemaakt, wat enige tijd vergt. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie probeert altijd een zo snel mogelijke levering te verzekeren.
De levertijd is afhankelijk van het aantal orders die lopende zijn en varieert van twee (2) weken tot zeven (7) dagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden door de Koper. Indien onverhoopt artikelen of producten om welke reden dan ook een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan de koper medegedeeld worden.
Een product dat voorradig is, wordt binnen de 2 werkdagen verstuurd. Een product dat gepersonaliseerd moet worden, wordt binnen de 5 werkdagen verstuurd . Indien een bestelling meerdere producten uit verschillende categorieën bevat wordt het pas verzonden als de volledige bestelling klaar is, tenzij er meerdere malen de verzendkosten betaald worden. Indien de verzendtermijn langer bedraagt dan vooropgesteld, zal Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie de klant via mail op de hoogte brengen.
Leveringen gebeuren met PostNL en vinden plaats op het door de koper overeenkomst opgegeven adres. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Geen enkele vertraging in levering kan leiden tot verbreking van de aankoop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.
Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de koper of de door koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de koper.
Het is ook mogelijk om de producten op te halen via afspraak. Hiervoor dient men contact op te nemen met Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie via info@tessameynen.be of +32 494 92 32 79. Deze optie is volledig gratis.
Loopt er toch iets mis met de levering, contacteer ons op +32 494 92 32 79. We zoeken samen met de vervoersmaatschappij naar een klantvriendelijke oplossing.

Garantie
Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie kan niet aansprakelijk worden geacht voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Indien de koper een gebrek vaststelt op de dag van de levering, kan de koper dit schriftelijk melden, ten laatste de dag na de levering, en zal Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie samen met de Koper een eventuele oplossing zoeken.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
• Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
• Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie zijn verricht;
• Indien de originele aankoopbevestiging niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
• Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Artikel 15: Gebreken en Klachttermijn
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen twee (2) dagen na levering aan Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie schriftelijk ter kennis worden gebracht.

Klachten
Voor vragen, klachten of informatie kan u ons best bereiken via volgende weg:
• info@tessameynen.be
• +32 494 92 32 79

Overmacht
Indien Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Privacy
De door jou opgegeven persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en zullen enkel hiervoor gebruikt worden. Door te bestellen staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@tessameynen.be.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Wijziging voorwaarden
Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen.

Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.


Algemene voorwaarden

RETOUR - DIEFSTAL - VERLIES

Gepersonaliseerde items worden op maat van jou gemaakt en kunnen niet geretourneerd worden, tenzij er sprake is van een productiefout. Elk gepersonaliseerd item wordt met de hand gemaakt en kan kleine imperfecties bevatten. Bij diefstal of verlies van het pakket zonder tracking kan Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie niet verantwoordelijk worden geacht.

Bij een fout in je adres of niet ophalen van je pakket, kan je pakket opnieuw verzonden worden, maar zullen er extra kosten worden aangerekend.

VERZENDING

Gepersonaliseerde items worden op maat van jou gemaakt en kunnen niet geretourneerd worden, tenzij er sprake is van een productiefout.
Bij diefstal of verlies van het pakket zonder tracking kan Happy Pixel by Tessa Meynen Fotografie niet verantwoordelijk worden geacht.
Bij een fout in je adres of niet ophalen van je pakket, kunnen we je pakket opnieuw opsturen, maar zullen er extra kosten worden aangerekend.

TEMPLATE BY STUDIO MHILARIUS